چهارشنبه 7 آذر‌ماه سال 1386
!

دوست دارم شعر هایم را برای تو بخوانم

و گفتنی ها را برای تو بگویم

افسوس که دیگر نمی شنوی!

  • ایمیل