شنبه 24 آذر‌ماه سال 1386
من

پیشینه ام را در برابرم می گذارم

و آتیه ام را زیر پا

و هیچگاه از یاد نمی برم

آنچه هستم و خواهم بود

با این هر دو تعریف مغایر است!

  • ایمیل