فنی

چند روزی است می اندیشم

که اگر می دانستند خاطراتمان نسوز است

باز آیا کاشانه مان را به آتش می کشیدند؟!