زن

تار و پود ظلم را  

هنرمندانه به هم بافت 

سیاه سیاه 

و تو چه با احترام  

این هدیه شوم را  

بر سر می بری 

همواره به صبرت غبطه می خورم ...