لیلاکوه

تو تنها کوهی که لیلایی

اما بسیارند چون من مجنون

که دلتنگ تواند...