دلتنگی ۵

در هر دم

         غربت را فرو می دهم

رسوب می کند انگار

          که در بازدم تنها آه خارج می شود...