۴ ماه

لحظه ها را هراسان می شمرم

چه شتابان به سوی پایان می روند

ای کاش

آنقدر محکم در آغوشم می گرفتی

که هیچ زمانی نتواند مرا با خود ببرد....