تفاوت

تمام حسرت ها را سر می کشم

آه نمی کشم

می ترسم از روزی که دامنگیرت شود

طاقتش را نداری

می دانم