زنگ علوم

سوزاندمت و خاکسترت را به آب دادم

چون دسته گلی

مگر خاکستر در آب حل می شود

که آسمان اینگونه خاطره ات را می بارد؟